Ny data från det kliniska programmet för Nusinersen presenterades av Biogen och Ionis Pharmaceuticals på 2016 World Muscle Society Congress i Granada, Spanien. Presentationerna inkluderade säkerhetsresultat från interims analys av fas 3 ENDEAR studien med infantilt debuterad SMA (mest benägna att utveckla typ 1), uppmuntrande preliminära resultat från NURTURE en fas 2 öppen studie i pre-symptomatiska spädbarn och en ny analys av den pågående öppna fas 2 studien för SMA typ 2 och 3.

”Vi fortsätter att uppmuntras av de genomgående positiva resultat med Nusinersen över vårt kliniska program, inklusive våra första uppgifter hos spädbarn som behandlats innan de visar tecken på sjukdomen”, säger Wildon Farwell, Senior Director SMA klinisk utveckling på Biogen. ”NURTURE är den första studien för att utvärdera en behandling i pre-symptomatiska spädbarn med den genetiskt risken för SMA. I denna analys, har spädbarn som behandlades i upp till ett år uppnått motoriska milstolpar i tidslinjer med normal utveckling.

Biogen har slutfört den rullande inlämningen av en registreringsansökan (NDA) till US Food and Drug Administration (FDA) för godkännande av Nusinersen. Inlämning av ansökan om godkännande till den europeiska läkemedelsmyndigheten (EMA) planeras inom de närmsta veckorna. Biogen inleder även registreringsansökningar i andra länder under de kommande månaderna.

Interims data från fas 3 ENDEAR Trial

I interims analysen av den kontrollerade, fas 3 ENDEAR studie med infantil debuterad SMA (SMA typ 1). Spädbarn som behandlats med Nusinersen visade en statistiskt och kliniskt signifikant förbättring i det primära effektmåttet (p <0,0001). Förbättringen definieras som den andelen av ”motor milstolpe responders” mätt med Hammersmith Infant neurologiska undersökningen (HINE). En responder definierades som en patient som förbättrades i flera motoriska milstolpskategorier (sparkar, huvudkontroll, rullande, sitta, krypa, stå, gå) än de har försämrats i.

Nusinersen var allmänt väl tolererat, med en acceptabel säkerhetsprofil. Inga biverkningar ansågs relaterade till behandlingen. Baserat på resultaten av den positiva interimsanalysen kommer patienter som väljer att göra så kunna gå över till SHINE, en öppen förlängningsstudie, där de kommer att kunna ta emot Nusinersen. Efter övergången av patienterna kommer ENDEAR att stänga. Detaljerade effektdata kommer att presenteras vid en framtida medicinsk konferens, när alla patienter gjort sina sista studiebesök i ENDEAR studien.

Första kliniska datan från symtomfria SMA patienter.

En interims analys av den pågående, öppna, 30-månaders  fas 2 NUTURE studien där Nusinersen behandlade barn uppvisade förbättringar i de motoriska funktionerna och motor milstolpar såsom full huvud kontroll, oberoende sittande, stående med stöd, stående utan stöd, och gå med stöd, mätt med validerade skalor. Det primära effektmåttet definierades som tiden för interventions andnings (invasiv eller icke-invasiv ventilation under 6 timmar eller mer per dag kontinuerligt för 7 eller flera dagar eller trakeostomi) eller död. Vid tiden för interims analysen levde alla patienter och  ingen krävde interventationsandning. Analysen omfattade data från 13 genetiskt diagnostiserade, pre-symtomatiska SMA patienter som varit inskrivna i minst 64 dagar och upp till 13 månader. Tre spädbarn upplevde biverkningar som möjligen anses relaterade till Nusinersen, alla dessa löstes. Inga barn har valt att avbryta eller dra tillbaka sin medverkan i studien och inga nya säkerhetsproblem har identifierats. NURTURE studien är aktiv och öppen för fler patienter.

Dessa resultat stärker potentialen hos Nusinersen, och vi fortsätter att fokusera på att föra denna behandling till patienter och anhöriga så fort som möjligt”, konstaterade C. Frank Bennett, Ph.D., ”Vi är tacksamma för det engagemang och bidrag från forskare patienter och familjer som har gjort den snabba utvecklingen av nusinersen möjligt hos ett stort antal patienter.

Stödjande data från pågående öppen fas 2 studie

Dessutom, undersökande effekt- och säkerhetsdata från den öppna fas 2 studien(CS2/CS12) i tjugoåtta patienter med senare debut SMA (i enlighet med typ 2 eller 3), visade att barn med SMA som behandlades med Nusinersen uppvisade förbättring på flera motoriska funktioner upp till nästan tre år efter första dosering.

Dessa resultat ska sättas i kontrast till den stabila eller långsam minskning av poängen som typiskt observerats hos patienter med senare debut SMA över tiden. Biverkningar från Nusinersen var milda till måttliga, relaterade till Nusinersen fanns inga allvarliga biverkningar i samband med studieläkemedlet.

Nusinersen kliniska studieprogram

Nusinersen Fas 3-program består av två registreringsstudier, ENDEAR och CHERISH. ENDEAR är en tretton-månaders studie där Nusinersen undersöks i 122 patienter med infantil debut av SMA (SMA typ1). Patienternas SMA ska ha debuterat innan 6 månader och patienter får inte vara äldre än 7 månader när studien startar. Baserat på insikter från tidigare studier och diskussioner med tillsynsmyndigheter, las en primära ”endpoint” till i ENDEAR studien tidigare i år. Det som lades till var att utvärderar andelen motorisk milstolpe responders från motorkomponenten i Hammersmith Infant Neurologisk undersökning (HINE).

Mot bakgrund av resultaten av den förutbestämd interimsanalys stoppades ENDEAR studien för någon månad sedan och alla deltagare i den studien erbjuds att direkt gå över till en öppen studie SHINE, där alla deltagare får Nusinersen (I ENDEAR har 30 % tidigare fått placebo).

CHERISH är en femton månaders studie där nusinersen undersöks hos 126 icke-gående patienter med senare debut SMA, tecken på SMA ska ha kommit senare än vid 6 månaders ålder och patienten ska ha en ålder mellan 2 till 12 år vid screening. CHERISH var fullrekryterad i mars 2016.

SHINE är en öppen förlängningsstudie för patienter som tidigare deltagit i ENDEAR eller CHERISH denna är avsedd att utvärdera den långsiktiga säkerheten och tolerabiliteten av nusinersen. I denna studie får alla patienter Nusinersen och ingen får placebo.

Ytterligare två fas 2-studier, EMBRACE och NURTURE, var utformade för att samla in ytterligare uppgifter om nusinersen EMBRACE Studien samla in ytterligare data på en liten undergrupp av patienter med infantil eller senare debut SMA som inte uppfyller ålder och eller andra kriterier för ENDEAR och CHERISH . NURTURE är en pågående studie i pre-symptomatiska barn som är mindre än eller lika med 6 veckors gamla vid första dosen för att avgöra om behandling innan symptomen börjar skulle förhindra eller fördröja uppkomsten av SMA symptom

Källa

Biogen press release Saturday 8th October 2016.