Försäkringskassan

Tillfällig föräldrapenning vid vård av allvarligt sjukt barn

Om du är förälder till ett allvarligt sjukt barn som inte fyllt 18 år har du rätt till tillfällig föräldrapenning under ett obegränsat antal dagar. Båda föräldrarna har rätt till ersättning för samma barn och tid.

Vad menas med allvarligt sjukt barn?

  • Det är stor fara för barnets liv
  • Barnet får behandling mot sin sjukdom och det finns fara för barnets liv utan denna behandling.

Det behövs ett läkarutlåtande som ska innehålla upplysningar om barnets hälsotillstånd och behandling. OBS! utlåtandet ska vara skrivet så att det gäller från första dagen som du ansöker om ersättning för.

Du kan inte få ersättning för vård av allvarligt sjukt barn och samtidigt uppbära ett vårdbidrag.

Tillfällig föräldrapenning

Du kan få tillfällig föräldrapenning för besök på sjukhus, habilitering, BVC etc. Båda föräldrarna kan få ersättning men då vill ofta Försäkringskassan ha ett intyg som styrker att båda föräldrarnas närvaro var nödvändig. Man kan ta ut hel-, halv-, fjärdedels eller åttondelsersättning/dag.

Stöd till personer med funktionsnedsättning

Försäkringskassan ger också stöd till personer med funktionsnedsättning och till föräldrar som har barn med funktionsnedsättning. De som har barn med funktionsnedsättning kan ansöka om vårdbidrag, bilstöd och assistansersättning.

När man skickar en ansökan till Försäkringskassan ska ett utförligt medicinskt intyg skrivas av behandlande läkare och bifogas ansökan. Intyget ska beskriva barnets funktionsnedsättning. När alla handlingar inkommit tar handläggaren, helst inom en vecka, kontakt med familjen för att boka en tid för utredningssamtal, oftast via telefon. Handläggaren utreder ärendet och lägger ett förslag till beslut och beslut fattas av särskild utsedd beslutsfattare.

Vi avslag kan ärendet omprövas vid försäkringskassans omprövningsenhet. Får man avslag där kan ärendet överklagas till Förvaltningsrätten, därefter Kammarrätten och Högsta Förvaltningsdomstolen.

Överklagan behöver inte vara komplicerad att skriva, det räcker med ett brev där man på ett enkelt sätt förklarar varför man är missnöjd med beslutet.

Vårdbidrag

Vårdbidrag är till för dem som vårdar ett sjukt barn eller barn med funktionsnedsättning. Det kan betalas ut från att barnet är nyfött till och med juni det år det fyller 19 år.

För att man ska kunna få vårdbidrag måste barnet behöva särskilda vård och tillsyn under minst 6 månader. Vård- och tillsynsbehovet innefattar exempelvis medicinering, hjälp med kommunikation, aktivering, träningsprogram.

Vårdbidragets nivå styrs av barnets vårdbehov, inte av vilken diagnos barnet har.

Utöver vårdbidraget för extra arbetsinsatser runt barnet kan man ansöka om merkostnadsdelen. Det innebär att om det finns merkostnader på 18, 36, eller 69% av prisbasbeloppet som godkänts av Försäkringskassan kan denna del av vårdbidraget utbetalas.

Exempel på merkostnader:

  • Läkemedelskostnader som ryms inom ramen för högkostnadsskyddet
  • Extra kostnader för ökat tvättbehov
  • Specialkost

Vårdbidraget är skattepliktigt och pensionsgrundande, men inte sjukpenninggrundande.

Tips på hur man skriver en bra ansökan finns på RBU:s hemsida. Du kan också kontakta den socionom/kurator du har kontakt med på sjukhuset eller habiliteringen.

Assistansersättning

Assistansersättning är ett ekonomiskt stöd som ger personer med varaktiga funktionsnedsättningar som orsakar betydande svårigheter i vardagen rätt till personlig assistans för att kunna leva ett självständigt liv.

Personlig assistans kan ansökas hos kommunen eller försäkringskassan. Kommunen har ansvaret då de grundläggande behoven uppgår till högst 20 timmar per vecka. Då behoven överstiger 20 timmar per vecka ansvar staten, alltså försäkringskassan.

Personlig assistans till barn

För att assistans till barn ska kunna utgå krävs det att vård behovet är betydligt större än vad som normalt ingår i föräldraansvar.

Läs mer:

Bilstöd

Bilstöd är ett bidrag för inköp av bil (genom grundbidrag och anskaffningsbidrag), eller anpassning av bil.

Föräldern kan få bidrag om barnets funktionsnedsättning gör att familjen har väsentliga svårigheter att förflytta sig med barnet eller åka med allmänna kommunikationsmedel. Funktionsnedsättningen ska vara bestående eller i vart fall beräknas vara under minst 9 års tid.

Bilen får inte vara inköpt innan beslut fattas. Efter beslut har familjen 6 månader på sig att köpa en bil.

Läs mer

Socialtjänsten

Om ni har behov av stöd och hjälp i hemmet kan ni kontakta en biståndshandläggare i er kommun och beskriva era hjälpbehov.

Kommunerna har även anhörigkonsulenter som ibland kan stötta familjer som har barn med funktionsnedsättning. Kontakta din kommun.

Läs mer på andra webbplatser:

Nationella funktionen sällsynta diagnoser tipsar om ekonomiskt stöd